Kolejne ogólne interpretacje podatkowe – m.in. aktualizacja dokumentacji podatkowej

Małgorzata Gach        08 kwietnia 2018        Komentarze (0)

W ostatnim czasie nastąpił nieoczekiwany wysyp interpretacji ogólnych Ministra Finansów w zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi.

O jednej z nich pisałam we wpisie pt. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w zakresie cen transferowych.

Niedawno okazały się kolejne dwie tj. interpretacja z dnia 26 marca 2018 r. sygn. DCT.8201.5.2018 oraz interpretacja ogólna z dnia 28 marca 2018 r. sygn. DCT.8201.6.2018.

Z interpretacji tych dowiesz się, że:

 • Dla ustalenia obowiązku tworzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi a dotyczących zagranicznego zakładu przedsiębiorcy działającego na terenie RP – limity wartościowe (2.000.000 Euro przychodów lub kosztów, kryterium istotności od 50.000 Euro) – konieczne jest zbadanie ww. limitów bezpośrednio jedynie dla zagranicznego zakładu prowadzącego działalność na terenie RP. Wartość przychodów lub kosztów całego przedsiębiorcy zagranicznego nie ma tutaj znaczenia prawnego.
 • Nadto obowiązkiem dokumentacyjnym nie są zatem objęte wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju realizowane przez podatnika niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, a jedynie te które związane są z jego zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W przypadku dokumentacji podatkowej sporządzonej przez Ciebie za jeden rok, która dotyczyć będzie umów kontynuowanych w latach kolejnych – dokumentacja ta musi podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy.
 • Zatem np. tworząc dokumentację podatkową np. dla umów pożyczek, kredytów, emisji obligacji, gwarancji, czy poręczeń (które mają zwykle charakter wieloletni) będziesz zobligowany do jej corocznego przeglądu i aktualizacji (np.  w przypadku przedłużenia terminu zwrotu, udzielenia kolejnej transzy finansowania itp.)
 • Minister Finansów stwierdził także, że nawet gdyby w wyniku przeglądu ww. dokumentacji nie nastąpiła żadna istotna zmiana, to i tak podatnik zobligowany jest do aktualizacji dokumentacji.

„Efektem takiej aktualizacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok podatkowy, uwzględniająca m.in. aktualne dane finansowe dotyczące zarówno transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika”.

 • Bardzo ważną kwestią na którą zwrócił uwagę Minister a która mogła budzić wątpliwości jest okoliczność, że:

„Powyższe zasady przeprowadzania okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowych odnoszą się także do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (tj. przed wejściem w życie ww. przepisów), w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Wynika to z art. 11 ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to także, że po wejściu w życie ww. przepisów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych według nowych reguł zarówno w stosunku do wszystkich nowych transakcji lub innych zdarzeń jak i transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r., a rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r”.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Dłuższy termin na dokumentację podatkową

Małgorzata Gach        20 marca 2018        Komentarze (0)

Zgodnie z ostatnimi informacjami w Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555).

Rozporządzenie to wprowadza dłuższy termin na dokumentację podatkową za rok 2017 i 2018.

Dokładniej na podstawie ww. Rozporządzenia do końca 9-tego miejsca po zakończeniu roku podatkowego wydłużono terminy do:

 • sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 1 ustawy o CIT,
 • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia, o sporządzeniu dokumentacji w sprawie cen transferowych (art. 25a ust. 7 ustawy o PIT i art. 9a ust. 7 ustawy o CIT);
 • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP i PIT-TP (art. 45 ust. 9 ustawy o PIT i art. 27 ust. 5 ustawy o CIT.

Jak wynika z par. 3 ww. rozporządzenia – przedłużenie powyższe stosuje się do terminów jakie upływają w roku 2018 lub w 2019 r.

Pozostaje oczekiwać na zapowiadane przez Ministerstwo uproszczenie w regulacjach dotyczących cen transferowych. Jest to druga z obietnic jakie pojawiły się w ostatnim komunikacie Ministerstwa Finansów.  

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej może ulec wydłużeniu

Małgorzata Gach        19 lutego 2018        Komentarze (0)

Nikomu nie trzeba przypominać, że dzień 31 marca 2018 r. zbliża się wielkimi krokami.  A najpóźniej w tym dniu podatnicy zobowiązani do tworzenia dokumentacji podatkowej winni złożyć nie tylko samo zeznanie podatkowe za rok 2017, lecz także oświadczenie o sporządzeniu ww. dokumentacji w ustawowym terminie.

O tych podstawowych kwestiach była mowa m.in. we wpisie pt. „5 najważniejszych zmian w cenach transferowych od 2017”.

Możliwe przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej

Na szczęście dla tych podatników, którzy dokumentacji podatkowej jeszcze nie sporządzili –  Ministerstwo Finansów – jak wynika z ostatniego komunikatu pt. „Terminy na przygotowanie dokumentacji TP zostaną wydłużone” przygotowuje nowe rozporządzenie wykonawcze.

Rozporządzenie to ma wydłużyć o ok. 6 miesięcy termin na:

1)   sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej począwszy od dokumentacji za rok 2017,

2)   złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji

3)   złożenie sprawozdania CIT-TP/PIT-TP.

Gdyby regulacje te weszły w życie wówczas podmioty zobowiązane do tworzenia dokumentacji podatkowej byłyby zobligowane do jej stworzenia i złożenia niezbędnych oświadczeń i informacji do końca września 2018 r.

Czy możliwe są także inne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych?  

Obok zmiany terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej – jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów – Ministerstwo:

„prowadzi równoległe prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników. Ponieważ zmiany będą korzystne dla podatników, rozważa się wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r”.

Cóż, pozostaje tylko czekać na efekt prac ustawodawczych w tych zakresach.

Miejmy nadzieję, że regulacje te wejdą w życie.

Szczególnie należałoby oczekiwać na owo „zmniejszenie i uproszczenie” obowiązków dokumentacyjnych podatników.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

 

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w zakresie cen transferowych

Małgorzata Gach        30 stycznia 2018        Komentarze (0)

W dniu 24 stycznia br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą niektórych zagadnień dotyczących cen transferowych (sygn. DCT.8201.1.2018). Z pełną treścią tej interpretacji ogólnej w zakresie cen transferowych możesz się zapoznać pod tym linkiem.

Najważniejsze kwestie jakie wynikają z tej interpretacji to:

 • Dla ustalenie progu istotności (dla obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej) powinieneś sumować transakcje jednego rodzaju zawierane z podmiotem lub podmiotami powiązanymi. To samo dotyczy sumowania innych zdarzeń jednego rodzaju, które także należy sumować. Dokumentacja podatkowa jest przy tym tworzona do transakcji, nie do podmiotów powiązanych. Podatnik pozostający z kontaktach z podmiotem lub podmiotami powiązanymi nie ma obowiązku zliczania różnych rodzajów transakcji lub różnych rodzajów innych zdarzeń. Ma zliczać transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju.
 • Dla ustalenia czy powinieneś tworzyć dokumentację podatkową – powinieneś zliczać wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju jakie zawierasz ze wszystkimi swoimi podmiotami powiązanymi, a nie z pojedynczym podmiotem powiązanym.Powyższe rozumienie wynika z brzmienia art. 25a ust. 1d updof oraz art. 9a ust. 1d updop, które w żadnym miejscu nie określają, że próg dokumentacyjny powinien być liczony osobno dla każdego podmiotu powiązanego”.
 • Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej zarówno w zakresie transakcji jak i innych zdarzeń dotyczy tylko takich działań/zdarzeń, które zachodzą pomiędzy podmiotami powiązanymi. Osobne przepisy dotyczą transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.
 • Jednocześnie z interpretacji ogólnej w zakresie cen transferowych wynika, że to obowiązkiem podatnika jest określanie jednego rodzaju transakcji lub jednego rodzaju innych zdarzeń. Ów „jeden rodzaj transakcji lub innych zdarzeń” interpretacja Ministra nakazuje interpretować w taki sposób, że „Jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.), są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia). Niedopuszczalne jest bowiem sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a updof oraz art. 9a updop”.

Wydaje się, że najwięcej problemów może sprawiać ostatnia kwestia a mianowicie tego, które z transakcji lub innych zdarzeń należy kwalifikować jako „jednego rodzaju”. Z całą pewnością temat ten będzie nieraz jeszcze przedmiotem interpretacji i wątpliwości.

Póki co część z innych wątpliwości wyjaśnia ww. interpretacja ogólna w zakresie cen transferowych.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

 

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Limit 50.000 Euro z VAT czy bez VAT

Małgorzata Gach        22 stycznia 2018        Komentarze (0)

Jak wynika z regulacji prawnych obowiązek tworzenia dokumentacji podatkowej powstaje w odniesieniu do podmiotów uzyskujących przychody/koszty na określonym poziomie oraz dokonujący transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Oczywista nie chodzi tutaj o wszystkie możliwe transakcje lub inne zdarzenia z podmiotem/podmiotami powiązanymi ale o takie które spełniają kryterium istotności. Owo kryterium istotności rozpoczyna się od równowartości 50.000 Euro. Czy jednak ten limit 50.000 Euro liczy się z VAT czy też bez VAT. Innymi słowy czy ustalając wartość transakcji lub innego zdarzenia należy przyjąć kwotę netto czy też brutto.

Limit 50.000 Euro z VAT czy bez VAT – jak brzmi przepis

Z przepisów ustaw o podatkach dochodowych wynika, że:

„Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: (…)”.

Przepis ten nie określa zatem wprost czy chodzi tu o kwotę netto czy o kwotę brutto. Trzeba jednak wskazać, że posłużenie się określeniem „wartość przekracza” wskazuje raczej na zasadność przyjęcia, że chodzi o wartości brutto.

W konsekwencji oceniając transakcję lub inne zdarzenie poprzez kryterium istotności powinieneś przy tych wszystkich obliczeniach uwzględniać całą wartość tj. łącznie z podatkiem VAT. Oczywiście można mieć wątpliwości co do takiego rozwiązania, bo podatek VAT podlega rozliczeniu i rządzi się zupełnie innymi zasadami, tym niemniej brak jest w moim przekonaniu uzasadnienia – wynikającego wprost z przepisów – po temu abyś mógł przyjmować do rozliczeń tylko wartości netto.

Co wynika z interpretacji podatkowych?

Temat limitu 50.000 Euro z VAT lub bez VAT był ostatnio analizowany przez Dyrektora KIS w interpretacji z dnia 29.11.2017 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4011.228.2017.1.NL.

W interpretacji tej organ stwierdził, że:

„Zatem odnosząc się do kwestii dotyczącej wskazania czy progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w przepisach art. 25a ust. 1d pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszą się do wartości netto, czy brutto, należy wskazać, że wbrew stanowisku Wnioskodawcy w treści wskazanych regulacji prawnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujących obowiązki dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej mimo jej umieszczenia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 25a ust. 1 tej ustawy odsyła do ustalania wysokości przychodów lub kosztów na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Dlatego też zamieszczenie wskazanych regulacji w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przesłanki do jej ustalenia bez podatku od towarów i usług, tj. w wartości netto”.

Zatem jeśli będziesz zawierał transakcje lub wystąpią inne zdarzenia i będą one obejmowały podatek VAT, to i kwota tego podatku VAT będzie musiała zostać uwzględniona przy ustalaniu istotności transakcji lub innych zdarzeń.

Analogiczne stanowisko zostało także zajęte w interpretacji z dnia 11 grudnia 2017 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.449.2017.1.APO.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

 

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków: