Projektowane zmiany do cen transferowych

Małgorzata Gach        20 lipca 2018        Komentarze (0)

Sygnalizacyjnie, szykują się kolejne zmiany w zakresie cen transferowych. Chodzi tutaj o projekt ustaw o zmianie ustaw o podatkach dochodowych z dnia 15 lipca 2018 r. Projektowane zmiany do cen transferowych odnoszą się do szeregu kwestii. O kilku, parę słów poniżej.

Uporządkowanie przepisów

Na pierwszy rzut oka zmiana w przepisach dotyczących cen transferowych poza zmianami merytorycznymi zmierza chyba także do pewnego uporządkowania materii. Chodzi tu w szczególności o wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych odrębnego rozdziału pt. „Ceny transferowe”.

W rozdziale tym pojawia się kilka definicji legalnych, w tym pojęcia: „cena transferowa”, „podmiotu niepowiązanego”, „podmiotu powiązanego” czy „transakcji kontrolowanej”. Można tutaj także znaleźć np. wyjaśnienie co rozumie się przez „wywieranie znaczącego wpływu”.

Limity zależne od rodzaju i wartości transakcji

Niewątpliwą nowością jest wprowadzenie zasady, że dokumentacja podatkowa tworzona będzie dla transakcji kontrolowanych, których wartość netto będzie przekraczała określone w ustawie limity zależnie od rodzaju transakcji. Np. dla środków trwałych (zakup, sprzedaż) próg wartościowy został ustalony na 10.000.000 zł., natomiast dla usług (zakup, sprzedaż) na kwotę 2.000.000 zł.  W przypadku poręczeń czy gwarancji (otrzymanie/udzielenie) ważna będzie kwota 10.000.000 zł. odnoszona do sumy gwarancyjnej. Analogiczna wartość będzie istotna także dla finansowania dłużnego – gdzie podstawą do ustalenia obowiązku będzie wartość finansowania.  Jak z tego wynika istotna ma być zatem wartość i rodzaj  transakcji a nie wielkość podatnika, co stanowi całkowitą zmianę dotychczasowej optyki.

Ceny rynkowe

Ustawa wprowadza także zasadę, że ceny transferowe będą mogły zostać ustalone z zastosowaniem nie tylko metod dotychczasowych tj. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, metody ceny odprzedaży,  metody koszt plus, marży transakcyjnej netto czy podziału zysku lecz także i innych metod, w tym technik wyceny.

Zgodnie z ustawą zastosowanie znajdować ma metoda wyceny najbardziej odpowiednia w danych okolicznościach przy uwzględnieniu warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępności informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficznych kryteriów jej stosowania.

Terminy

Projekt ustawy zakłada wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Wejście w życie projektowanych zmian do cen transferowych  

Ustawa przewiduje, że zmienione zapisy znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. Jednakże podatnicy mogą stosować wybrane przepisy do dochodów uzyskanych już w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. Dotyczy to m.in. przepisów wprowadzających nowe definicje czy np. nowe progi dokumentacyjne, o czym była mowa powyżej.

Jeśli zatem ustawa zostałaby uchwalona w tej postaci, dokumentacja transakcji  z podmiotami powiązanymi za rok bieżący tj. 2018 r w znacznej mierze mogłaby być sporządzana w oparciu o projektowane zmiany do cen transferowych.

Czas pokaże jak będzie.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Kolejne ogólne interpretacje podatkowe – m.in. aktualizacja dokumentacji podatkowej

Małgorzata Gach        08 kwietnia 2018        Komentarze (0)

W ostatnim czasie nastąpił nieoczekiwany wysyp interpretacji ogólnych Ministra Finansów w zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi.

O jednej z nich pisałam we wpisie pt. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w zakresie cen transferowych.

Niedawno okazały się kolejne dwie tj. interpretacja z dnia 26 marca 2018 r. sygn. DCT.8201.5.2018 oraz interpretacja ogólna z dnia 28 marca 2018 r. sygn. DCT.8201.6.2018.

Z interpretacji tych dowiesz się, że:

 • Dla ustalenia obowiązku tworzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi a dotyczących zagranicznego zakładu przedsiębiorcy działającego na terenie RP – limity wartościowe (2.000.000 Euro przychodów lub kosztów, kryterium istotności od 50.000 Euro) – konieczne jest zbadanie ww. limitów bezpośrednio jedynie dla zagranicznego zakładu prowadzącego działalność na terenie RP. Wartość przychodów lub kosztów całego przedsiębiorcy zagranicznego nie ma tutaj znaczenia prawnego.
 • Nadto obowiązkiem dokumentacyjnym nie są zatem objęte wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju realizowane przez podatnika niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, a jedynie te które związane są z jego zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W przypadku dokumentacji podatkowej sporządzonej przez Ciebie za jeden rok, która dotyczyć będzie umów kontynuowanych w latach kolejnych – dokumentacja ta musi podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy.
 • Zatem np. tworząc dokumentację podatkową np. dla umów pożyczek, kredytów, emisji obligacji, gwarancji, czy poręczeń (które mają zwykle charakter wieloletni) będziesz zobligowany do jej corocznego przeglądu i aktualizacji (np.  w przypadku przedłużenia terminu zwrotu, udzielenia kolejnej transzy finansowania itp.)
 • Minister Finansów stwierdził także, że nawet gdyby w wyniku przeglądu ww. dokumentacji nie nastąpiła żadna istotna zmiana, to i tak podatnik zobligowany jest do aktualizacji dokumentacji.

„Efektem takiej aktualizacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok podatkowy, uwzględniająca m.in. aktualne dane finansowe dotyczące zarówno transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika”.

 • Bardzo ważną kwestią na którą zwrócił uwagę Minister a która mogła budzić wątpliwości jest okoliczność, że:

„Powyższe zasady przeprowadzania okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowych odnoszą się także do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (tj. przed wejściem w życie ww. przepisów), w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Wynika to z art. 11 ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to także, że po wejściu w życie ww. przepisów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych według nowych reguł zarówno w stosunku do wszystkich nowych transakcji lub innych zdarzeń jak i transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r., a rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r”.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Dłuższy termin na dokumentację podatkową

Małgorzata Gach        20 marca 2018        Komentarze (0)

Zgodnie z ostatnimi informacjami w Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555).

Rozporządzenie to wprowadza dłuższy termin na dokumentację podatkową za rok 2017 i 2018.

Dokładniej na podstawie ww. Rozporządzenia do końca 9-tego miejsca po zakończeniu roku podatkowego wydłużono terminy do:

 • sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 1 ustawy o CIT,
 • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia, o sporządzeniu dokumentacji w sprawie cen transferowych (art. 25a ust. 7 ustawy o PIT i art. 9a ust. 7 ustawy o CIT);
 • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP i PIT-TP (art. 45 ust. 9 ustawy o PIT i art. 27 ust. 5 ustawy o CIT.

Jak wynika z par. 3 ww. rozporządzenia – przedłużenie powyższe stosuje się do terminów jakie upływają w roku 2018 lub w 2019 r.

Pozostaje oczekiwać na zapowiadane przez Ministerstwo uproszczenie w regulacjach dotyczących cen transferowych. Jest to druga z obietnic jakie pojawiły się w ostatnim komunikacie Ministerstwa Finansów.  

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej może ulec wydłużeniu

Małgorzata Gach        19 lutego 2018        Komentarze (0)

Nikomu nie trzeba przypominać, że dzień 31 marca 2018 r. zbliża się wielkimi krokami.  A najpóźniej w tym dniu podatnicy zobowiązani do tworzenia dokumentacji podatkowej winni złożyć nie tylko samo zeznanie podatkowe za rok 2017, lecz także oświadczenie o sporządzeniu ww. dokumentacji w ustawowym terminie.

O tych podstawowych kwestiach była mowa m.in. we wpisie pt. „5 najważniejszych zmian w cenach transferowych od 2017”.

Możliwe przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej

Na szczęście dla tych podatników, którzy dokumentacji podatkowej jeszcze nie sporządzili –  Ministerstwo Finansów – jak wynika z ostatniego komunikatu pt. „Terminy na przygotowanie dokumentacji TP zostaną wydłużone” przygotowuje nowe rozporządzenie wykonawcze.

Rozporządzenie to ma wydłużyć o ok. 6 miesięcy termin na:

1)   sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej począwszy od dokumentacji za rok 2017,

2)   złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji

3)   złożenie sprawozdania CIT-TP/PIT-TP.

Gdyby regulacje te weszły w życie wówczas podmioty zobowiązane do tworzenia dokumentacji podatkowej byłyby zobligowane do jej stworzenia i złożenia niezbędnych oświadczeń i informacji do końca września 2018 r.

Czy możliwe są także inne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych?  

Obok zmiany terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej – jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów – Ministerstwo:

„prowadzi równoległe prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników. Ponieważ zmiany będą korzystne dla podatników, rozważa się wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r”.

Cóż, pozostaje tylko czekać na efekt prac ustawodawczych w tych zakresach.

Miejmy nadzieję, że regulacje te wejdą w życie.

Szczególnie należałoby oczekiwać na owo „zmniejszenie i uproszczenie” obowiązków dokumentacyjnych podatników.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

 

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w zakresie cen transferowych

Małgorzata Gach        30 stycznia 2018        Komentarze (0)

W dniu 24 stycznia br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą niektórych zagadnień dotyczących cen transferowych (sygn. DCT.8201.1.2018). Z pełną treścią tej interpretacji ogólnej w zakresie cen transferowych możesz się zapoznać pod tym linkiem.

Najważniejsze kwestie jakie wynikają z tej interpretacji to:

 • Dla ustalenie progu istotności (dla obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej) powinieneś sumować transakcje jednego rodzaju zawierane z podmiotem lub podmiotami powiązanymi. To samo dotyczy sumowania innych zdarzeń jednego rodzaju, które także należy sumować. Dokumentacja podatkowa jest przy tym tworzona do transakcji, nie do podmiotów powiązanych. Podatnik pozostający z kontaktach z podmiotem lub podmiotami powiązanymi nie ma obowiązku zliczania różnych rodzajów transakcji lub różnych rodzajów innych zdarzeń. Ma zliczać transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju.
 • Dla ustalenia czy powinieneś tworzyć dokumentację podatkową – powinieneś zliczać wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju jakie zawierasz ze wszystkimi swoimi podmiotami powiązanymi, a nie z pojedynczym podmiotem powiązanym.Powyższe rozumienie wynika z brzmienia art. 25a ust. 1d updof oraz art. 9a ust. 1d updop, które w żadnym miejscu nie określają, że próg dokumentacyjny powinien być liczony osobno dla każdego podmiotu powiązanego”.
 • Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej zarówno w zakresie transakcji jak i innych zdarzeń dotyczy tylko takich działań/zdarzeń, które zachodzą pomiędzy podmiotami powiązanymi. Osobne przepisy dotyczą transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.
 • Jednocześnie z interpretacji ogólnej w zakresie cen transferowych wynika, że to obowiązkiem podatnika jest określanie jednego rodzaju transakcji lub jednego rodzaju innych zdarzeń. Ów „jeden rodzaj transakcji lub innych zdarzeń” interpretacja Ministra nakazuje interpretować w taki sposób, że „Jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.), są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia). Niedopuszczalne jest bowiem sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a updof oraz art. 9a updop”.

Wydaje się, że najwięcej problemów może sprawiać ostatnia kwestia a mianowicie tego, które z transakcji lub innych zdarzeń należy kwalifikować jako „jednego rodzaju”. Z całą pewnością temat ten będzie nieraz jeszcze przedmiotem interpretacji i wątpliwości.

Póki co część z innych wątpliwości wyjaśnia ww. interpretacja ogólna w zakresie cen transferowych.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

 

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków: