Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej może ulec wydłużeniu

Małgorzata Gach        19 lutego 2018        Komentarze (0)

Nikomu nie trzeba przypominać, że dzień 31 marca 2018 r. zbliża się wielkimi krokami.  A najpóźniej w tym dniu podatnicy zobowiązani do tworzenia dokumentacji podatkowej winni złożyć nie tylko samo zeznanie podatkowe za rok 2017, lecz także oświadczenie o sporządzeniu ww. dokumentacji w ustawowym terminie.

O tych podstawowych kwestiach była mowa m.in. we wpisie pt. „5 najważniejszych zmian w cenach transferowych od 2017”.

Możliwe przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej

Na szczęście dla tych podatników, którzy dokumentacji podatkowej jeszcze nie sporządzili –  Ministerstwo Finansów – jak wynika z ostatniego komunikatu pt. „Terminy na przygotowanie dokumentacji TP zostaną wydłużone” przygotowuje nowe rozporządzenie wykonawcze.

Rozporządzenie to ma wydłużyć o ok. 6 miesięcy termin na:

1)   sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej począwszy od dokumentacji za rok 2017,

2)   złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji

3)   złożenie sprawozdania CIT-TP/PIT-TP.

Gdyby regulacje te weszły w życie wówczas podmioty zobowiązane do tworzenia dokumentacji podatkowej byłyby zobligowane do jej stworzenia i złożenia niezbędnych oświadczeń i informacji do końca września 2018 r.

Czy możliwe są także inne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych?  

Obok zmiany terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej – jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów – Ministerstwo:

„prowadzi równoległe prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników. Ponieważ zmiany będą korzystne dla podatników, rozważa się wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r”.

Cóż, pozostaje tylko czekać na efekt prac ustawodawczych w tych zakresach.

Miejmy nadzieję, że regulacje te wejdą w życie.

Szczególnie należałoby oczekiwać na owo „zmniejszenie i uproszczenie” obowiązków dokumentacyjnych podatników.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

 

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w zakresie cen transferowych

Małgorzata Gach        30 stycznia 2018        Komentarze (0)

W dniu 24 stycznia br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą niektórych zagadnień dotyczących cen transferowych (sygn. DCT.8201.1.2018). Z pełną treścią tej interpretacji ogólnej w zakresie cen transferowych możesz się zapoznać pod tym linkiem.

Najważniejsze kwestie jakie wynikają z tej interpretacji to:

  • Dla ustalenie progu istotności (dla obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej) powinieneś sumować transakcje jednego rodzaju zawierane z podmiotem lub podmiotami powiązanymi. To samo dotyczy sumowania innych zdarzeń jednego rodzaju, które także należy sumować. Dokumentacja podatkowa jest przy tym tworzona do transakcji, nie do podmiotów powiązanych. Podatnik pozostający z kontaktach z podmiotem lub podmiotami powiązanymi nie ma obowiązku zliczania różnych rodzajów transakcji lub różnych rodzajów innych zdarzeń. Ma zliczać transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju.
  • Dla ustalenia czy powinieneś tworzyć dokumentację podatkową – powinieneś zliczać wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju jakie zawierasz ze wszystkimi swoimi podmiotami powiązanymi, a nie z pojedynczym podmiotem powiązanym.Powyższe rozumienie wynika z brzmienia art. 25a ust. 1d updof oraz art. 9a ust. 1d updop, które w żadnym miejscu nie określają, że próg dokumentacyjny powinien być liczony osobno dla każdego podmiotu powiązanego”.
  • Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej zarówno w zakresie transakcji jak i innych zdarzeń dotyczy tylko takich działań/zdarzeń, które zachodzą pomiędzy podmiotami powiązanymi. Osobne przepisy dotyczą transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.
  • Jednocześnie z interpretacji ogólnej w zakresie cen transferowych wynika, że to obowiązkiem podatnika jest określanie jednego rodzaju transakcji lub jednego rodzaju innych zdarzeń. Ów „jeden rodzaj transakcji lub innych zdarzeń” interpretacja Ministra nakazuje interpretować w taki sposób, że „Jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.), są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia). Niedopuszczalne jest bowiem sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a updof oraz art. 9a updop”.

Wydaje się, że najwięcej problemów może sprawiać ostatnia kwestia a mianowicie tego, które z transakcji lub innych zdarzeń należy kwalifikować jako „jednego rodzaju”. Z całą pewnością temat ten będzie nieraz jeszcze przedmiotem interpretacji i wątpliwości.

Póki co część z innych wątpliwości wyjaśnia ww. interpretacja ogólna w zakresie cen transferowych.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

 

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Limit 50.000 Euro z VAT czy bez VAT

Małgorzata Gach        22 stycznia 2018        Komentarze (0)

Jak wynika z regulacji prawnych obowiązek tworzenia dokumentacji podatkowej powstaje w odniesieniu do podmiotów uzyskujących przychody/koszty na określonym poziomie oraz dokonujący transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Oczywista nie chodzi tutaj o wszystkie możliwe transakcje lub inne zdarzenia z podmiotem/podmiotami powiązanymi ale o takie które spełniają kryterium istotności. Owo kryterium istotności rozpoczyna się od równowartości 50.000 Euro. Czy jednak ten limit 50.000 Euro liczy się z VAT czy też bez VAT. Innymi słowy czy ustalając wartość transakcji lub innego zdarzenia należy przyjąć kwotę netto czy też brutto.

Limit 50.000 Euro z VAT czy bez VAT – jak brzmi przepis

Z przepisów ustaw o podatkach dochodowych wynika, że:

„Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: (…)”.

Przepis ten nie określa zatem wprost czy chodzi tu o kwotę netto czy o kwotę brutto. Trzeba jednak wskazać, że posłużenie się określeniem „wartość przekracza” wskazuje raczej na zasadność przyjęcia, że chodzi o wartości brutto.

W konsekwencji oceniając transakcję lub inne zdarzenie poprzez kryterium istotności powinieneś przy tych wszystkich obliczeniach uwzględniać całą wartość tj. łącznie z podatkiem VAT. Oczywiście można mieć wątpliwości co do takiego rozwiązania, bo podatek VAT podlega rozliczeniu i rządzi się zupełnie innymi zasadami, tym niemniej brak jest w moim przekonaniu uzasadnienia – wynikającego wprost z przepisów – po temu abyś mógł przyjmować do rozliczeń tylko wartości netto.

Co wynika z interpretacji podatkowych?

Temat limitu 50.000 Euro z VAT lub bez VAT był ostatnio analizowany przez Dyrektora KIS w interpretacji z dnia 29.11.2017 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4011.228.2017.1.NL.

W interpretacji tej organ stwierdził, że:

„Zatem odnosząc się do kwestii dotyczącej wskazania czy progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w przepisach art. 25a ust. 1d pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszą się do wartości netto, czy brutto, należy wskazać, że wbrew stanowisku Wnioskodawcy w treści wskazanych regulacji prawnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujących obowiązki dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej mimo jej umieszczenia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 25a ust. 1 tej ustawy odsyła do ustalania wysokości przychodów lub kosztów na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Dlatego też zamieszczenie wskazanych regulacji w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przesłanki do jej ustalenia bez podatku od towarów i usług, tj. w wartości netto”.

Zatem jeśli będziesz zawierał transakcje lub wystąpią inne zdarzenia i będą one obejmowały podatek VAT, to i kwota tego podatku VAT będzie musiała zostać uwzględniona przy ustalaniu istotności transakcji lub innych zdarzeń.

Analogiczne stanowisko zostało także zajęte w interpretacji z dnia 11 grudnia 2017 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.449.2017.1.APO.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

 

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Życzenia Świąteczne

Małgorzata Gach        20 grudnia 2017        Komentarze (0)

Wszystkim czytelnikom moich blogów O cenach transferowych, Podatki w spółkach, Prawo dla księgowych (strasznie dużo tego :)) oraz miłośnikom prawa i podatków (wierzę, że tacy są) dziękuję za lekturę, uwagi, komentarze i wszelkie wyrazy sympatii, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018 życzę spełnienia wszelkich pragnień, stabilizacji oraz spokoju.

 

 

Pożyczka a ceny transferowe – czego dotyczą limity?

Małgorzata Gach        17 grudnia 2017        Komentarze (0)

Wiadomo, że podmioty powiązane mogą dokonywać pomiędzy sobą szeregu czynności, w ty m.in. udzielać pożyczek. Bezdyskusyjne jest, że wartość odsetek należnych pożyczkobiorcy w każdym przypadku, nie tylko przy transakcjach z podmiotami powiązanymi powinna mieć wartość rynkową.

Z drugiej strony zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązki dokumentacyjne dotyczą transakcji i innych zdarzeń spełniających kryterium istotnego wpływu na wysokość dochodu/straty podatnika. Ten istotny wpływ to z kolei magiczne 50.000 Euro i więcej (zależnie od przychodów). Więcej na ten temat w e-booku pt. Ceny transferowe Nowe regulacje od 2017 r.

Zatem jeśli zawierasz np. umowę pożyczki z Twoim podmiotem powiązanym to czy ważna będzie wartość kapitału pożyczki np. równowartość 200.000 Euro, czy też istotne będzie łączna wartość odsetek za korzystanie z pożyczonego kapitału.

Skoro przepis odnosi się do transakcji lub zdarzeń mających wpływ na wysokość dochodu/straty podatnika to na logikę limit powinien się odnosić generalnie do wartości odsetek (oprocentowania udzielonej pożyczki).

Kapitał pożyczki sam z siebie nie jest przecież ani kosztem, ani przychodem. Tylko odsetki od kapitału czy też inne należności bankowe (prowizja itp.) mają realny wpływ na kształtowanie się dochodu lub straty podatnika. Odpowiednio wysokie wartości odsetek do zapłaty zwiększą koszty pożyczkobiorcy, a jednocześnie będą stanowić przychody pożyczkodawcy.

Trzeba jednak zauważyć, że wyraźnej, przesądzającej wszelkie wątpliwości regulacji w tych zakresach nie ma. Natomiast jeszcze pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów tematem zbliżonym zajmował się WSA w Warszawie. W orzeczeniu już prawomocnym z dnia 5.04.2017 r. sygn.. III SA/Wa 1142/16 Sąd ten wskazał,  że:

„Sąd stwierdza, że organ zajął prawidłowe stanowisko przyjmując, że ustalając wartość spornej transakcji, a więc umowy pożyczki zawartej pomiędzy podmiotami, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p., w kontekście treści art. 9a ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.p., należy wziąć pod uwagę łączną kwotę odsetek i kapitału udzielonej pożyczki. (…)

„Wynagrodzeniem za udzielenie pożyczki są co do zasady odsetki. Zauważenia jednak wymaga, że w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p., ustawodawca odwołał się do „łącznej kwoty (lub jej równowartość) wynikającej z umowy lub rzeczywiście zapłaconej w roku podatkowym łącznej kwoty wymagalnych w roku podatkowym świadczeń”, nie chodzi więc w tym przepisie o samo wynagrodzenie”.

Zatem nie można wykluczyć przyjęcia przez organy podatkowe, że nie chodzi tutaj bynajmniej tylko o wartość odsetek lecz także o wartość kapitału pożyczki.

To już nieco mogłoby skomplikować Twoją sytuację o ile korzystasz lub udzieliłeś podmiotowi powiązanemu pożyczki o wartości wyższej niż limity z ustawy.