„Inne zdarzenia” wymagające sporządzenia dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

Małgorzata Gach        12 lutego 2017        Komentarze (0)

W ostatnim wpisie starałam się naświetlić, co się rozumiało pod pojęciem „transakcja” przed 1.01.2017. Ze względu na brak definicji legalnej czyli takiej która wyjaśniałaby znaczenie prawne tego słowa, przyjęto generalnie znaczenie potoczne. Oczywiście z uwzględnieniem tez organów podatkowych i sądów administracyjnych. Które oczywista były różne……

Żeby jednak nie utrudniać sobie nadmiernie życia i wyeliminować doktoryzowanie się sądów czy organów po 1 stycznia 2017 r. dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi obejmować ma zgodnie z przepisami „transakcje” i „inne zdarzenia”.

Jeśli zatem „coś” nie będzie transakcją, to pewnie będzie można to zakwalifikować jako „inne zdarzenie”. Przy czym – co istotne – w dalszym ciągu żadne z tych pojęć nie zostało jasno zdefiniowane.

Lektura zmienionych przepisów ustaw o podatkach dochodowych wskazuje, że „inne zdarzenie”, które być może zobligowany będziesz ująć w dokumentacji podatkowej to:

  • zdarzenie inne niż „transakcja
  • które zostało ujęte w księgach rachunkowych podmiotu,
  • którego warunki zostały ustalone lub narzucone przez podmiot powiązany,
  • które ma istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.

Ustawodawca wskazał przy tym literalnie, że za inne zdarzenia uznaje się m.in. umowy o podziale kosztów oraz umowy zarządzania płynnością.

Sformułowanie przepisów, które odnosi się do „warunków narzuconych przez podmiot powiązany” może skutkować tym, że powinieneś uwzględnić tutaj także takie transakcje/zdarzenia których warunki zostały ustalone np. przez podmiot dominujący w zakresie pozostałych podmiotów z grupy (spółek zależnych).

Jako przykład niektórzy powołują tutaj umowy ubezpieczeniowe, które zostały wynegocjowane przez podmiot dominujący a zawierane są przez ubezpieczyciela ze spółkami z grupy (według tych narzuconych/wynegocjowanych przez spółkę dominującą warunków dla całej grupy).

W konsekwencji – jak widać w niektórych przypadkach – także porozumienia zawarte przez podmioty niezależne mogą rodzić konieczność sporządzenia przez Ciebie dokumentacji podatkowej.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: