Spółki i podatki – ulubione blogi na LexMonitor

Małgorzata Gach        13 listopada 2017        2 komentarze

Podatki i spółki to to co w prawie lubię najbardziej. Nie da się jednak niestety 🙁 wszystkiego w tych dziedzinach wiedzieć.

I wtedy z pomocą przychodzą blogi prawne i podatkowe, w szczególne te, które wchodzą w skład LexMonitora oraz TaxMonitora. Pisane w specyficzny sposób, a zatem luźniej, prościej (to komplement) i ciekawiej niż wszystkie inne :).

Co do tematu spółek polecam w szczególności blog Zbigniewa Korsaka dotyczący spółki komandytowej Spółka komandytowa Blog o tym, jak założyć, prowadzić i rozwijać spółkę komandytową”.

Nie mogę także pominąć bloga „Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.” Joanny Mizińskiej i to nie tylko z tej przyczyny, że to jeden z blogów kancelaryjnych, ale przede wszystkim ze względu na bardzo wysoki poziom merytoryczny.

Co do podatków za wzorcowy uważam blog Moniki Markisz pt. Podatki dla prawnika, jako źródło wsparcia merytorycznego zarówno dla prawników, jak i zwykłych podatników. W innych sprawach wsparciem służą także i inni autorzy blogów.

Zatem niezależnie od tego czy jesteś prawnikiem czy prowadzisz działalność gospodarczą a może dopiero przymierzasz się do tego, żeby ją prowadzić – odwiedzaj często LexMonitor oraz TaxMonitor. Bo warto 🙂

 

Sumowanie wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – jak powinno wyglądać?

Małgorzata Gach        17 października 2017        2 komentarze

Temat sumowania wartości transakcji lub innych zdarzeń jest tematem bardzo istotnym, warunkuje bowiem to kto i w jakich warunkach powinien tworzyć dokumentację podatkową. O temacie tym pisałam m.in. w artykule pt. Jak liczyć 50.000 EURO? Transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju.

Sumowanie wartości transakcji – jaki problem

Jednym z wielu problemów, jeśli chodzi o sumowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest to jak interpretować sformułowanie „transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju”.

Jest to o tyle istotne, że jeśli wartość tych „transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju” z podmiotami powiązanymi przekroczy progi ustawowe, w tym najniższy na poziomie 50.000 Euro – to nic nie uchroni Cię przed obowiązkiem sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Problem dotyczy konkretniej tego czy pojęcie „jednego rodzaju” należy odnosić tylko do „zdarzeń jednego rodzaju” czy też także do „transakcji”. Możliwe jest bowiem i takie stanowisko – oparte na literalnym brzmieniu przepisu – że tylko w przypadku „innych zdarzeń” należy je grupować wg zasady „jednego rodzaju”, zaś w przypadku „transakcji” ważna jest ich łączna wartość bez wcześniejszego grupowania na rodzaje i ustalania wartości oddzielnie dla każdego rodzaju transakcji.

Taka interpretacja prowadzić może do objęcia obowiązkiem tworzenia dokumentacji podatkowej większej ilości transakcji, skoro liczy się ich wartość ogólna a nie wartość transakcji grupowanych wg określonego rodzaju.

Sumowanie wartości transakcji – obecne stanowisko Ministerstwa Finansów

W odpowiedzi na zapytanie jednego z senatorów (pismo z dnia 1 września 2017 r., znak: DD5.054.14.2017) Ministerstwo Finansów wskazało, że „transakcje” z podmiotami powiązanymi należy grupować wg jednego rodzaju, a dopiero następnie łączną wartość transakcji jednego rodzaju odnosić do progów istotności – pierwszy z nich to owe 50.000 Euro.

Generalnie takie stanowisko Ministerstwa zdaje się odpowiadać racjonalnej zasadzie, że dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi – w zakresie transakcji – powinna być sporządzana tylko dla transakcji istotnych a nie dla wszystkich transakcji – szczególnie jeśli ich wartość jest znikoma. Inaczej doszłoby do kuriozum i tworzenia dokumentacji podatkowej praktycznie pod każdą „transakcję” i pod „inne zdarzenia” ale tylko te „inne zdarzenia” byłyby interpretowane przez pryzmat „jednego rodzaju”.

Zatem zastanawiając się nad obowiązkiem dokumentacyjnym powinieneś sumować odrębnie wartość i „transakcji”, i „innych zdarzeń” – uwzględniając jednak to aby w pierwszym i w drugim przypadku były one „jednego rodzaju”.

Zapraszam przy tym do lektury mojego e-booka pt. CENY TRANSFEROWE! Nowe regulacje od 2017 gdzie podano m.in. pozostałe progi istotności.

 

Informacyjnie, po bardzo długim procesie legislacyjnym w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwa bardzo istotne rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów tj.

Oba rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej zostały wydane w wykonaniu upoważnienia ustawowego. Ich celem ma być określenie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, w celu ułatwienia podatnikom sporządzenia poprawnej dokumentacji podatkowej, uwzględniając wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.

Ww. rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej różnią się od dotychczasowych projektów w tym zakresie – procedowanych od kilkudziesięciu miesięcy – konieczna będzie zatem ich szczegółowa analiza, oraz dostosowanie dokumentacji podatkowej już sporządzonej do ich treści.

Zatem jeśli Twoja firma musi tworzyć dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi musisz się z tymi rozporządzeniami zapoznać.

Zapraszam do kontaktu w celu przekonsultowania zapisów ww. rozporządzeń w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej.

 

Czy aport do spółki powiązanej wymaga dokumentacji podatkowej?

Małgorzata Gach        11 września 2017        Komentarze (0)

Dawno temu, jeszcze na bazie „starych” regulacji dotyczących cen transferowych wytworzyłam wpis na blogu Podatki w spółkach wpis pt. Ceny transferowe a aporty. Jak sama nazwa wskazuje chodziło wówczas o wskazanie czy wnoszenie aportów także powinno być traktowane jako „transakcja” – wiążąca się z tworzeniem dokumentacji podatkowej.

Wówczas NSA uznał, że i owszem.

Dzisiaj tezę tę – już na bazie nowych przepisów potwierdzają także organy podatkowe. Wypowiedział się w tym zakresie Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 17 sierpnia 2017 r. 0114-KDIP2-2.4010.103.2017.1.SO.

Interpretacja ta stanowiła odpowiedź na pytanie wnioskodawcy – spółki z o.o. posiadającej inną spółkę powiązaną, czy aport do spółki powiązanej wymaga dokumentacji podatkowej.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca spełnia wszystkie limity cen transferowych, planowany aport do spółki powiązanej wynika z jej sytuacji finansowej, zaś cześć wartości wkładu do spółki zostanie ujęta na kapitale zapasowym spółki.

Czy zatem wnosząc aport do spółki powiązanej będziesz zobligowany do stworzenia dokumentacji transakcji z pomiotami powiązanymi?

Spółka z o.o. będąca wnioskodawcą przyjęła, że aport nie jest transakcją. Natomiast organ podatkowy uznał, że tak.

Przyjęto w szczególności, że wobec braku definicji legalnej czyli prawnej tego pojęcia w przepisach podatkowych należy wziąć pod uwagę generalnie potoczne/słownikowe  rozumienie tego pojęcia, a jednocześnie uwzględnić cel dla którego tworzy się dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi.

 „W przypadku tego rodzaju transakcji mamy do czynienia z powstaniem po stronie Wnioskodawcy zobowiązania do wniesienia aportu i jednocześnie należności w postaci akcji/udziałów spółki zależnej, a po stronie spółki zależnej zobowiązania do wydania swoich akcji/udziałów w zamian za należność w postaci otrzymania wkładu pieniężnego/niepieniężnego na kapitał (aportu)”.

„Objęcie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za środki pieniężne, w tym także w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności, czy też za wkład niepieniężny (aport) podlega obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z treścią art. 9a w przypadku przekroczenia progu, o którym mowa w art. 9a ust. 1d tej ustawy”.

Zatem także wnosząc aport do spółki powiązanej będziesz niestety zobowiązany do tworzenia dokumentacji podatkowej.

Problematyczne jest tylko wg mnie jak powinna ona wyglądać, aby fiskus był zadowolony.

 

 

 

Ceny transferowe a dobrowolne umorzenie udziałów

Małgorzata Gach        22 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Jakiś czas temu na innym z moich blogów poświęconym generalnie podatkom w spółkach (serdecznie przy tym zapraszam do zapoznania się z wpisami na tym blogu 🙂 ) analizowałam – jeszcze na starych przepisach – kwestię stosowania cen transferowych do operacji polegających na nabyciu przez spółkę udziałów/akcji własnych od akcjonariuszy w celu ich umorzenia. Temu tematowi poświęcony był wpis pt. „Umorzenie udziałów a ceny transferowe”.

Z tej analizy wynikało, że nie można było uznać ww. operacji tj. nabycia przez spółkę udziałów/akcji własnych w celu umorzenia za „transakcję” – skutkiem czego nie powinno się do niej stosować regulacji w zakresie cen transferowych.

Po 1 stycznia 2017 r. obok „transakcji” dokumentacja podatkowa obejmować ma także „inne zdarzenia”.

Czy zatem nabycie przez spółkę jej akcji lub udziałów własnych w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne) powinno być na tej podstawie objęte dokumentacją podatkową?

Jak się okazało ostatnio wydana została w tym zakresie interpretacja indywidualna (interpretacja z dnia 9 sierpnia 2017 r. sygn. 0114-KDIP2-3.4010.166.2017.1.PS) w której Dyrektor KAS potwierdził stanowisko podatnika, iż:

  • Po pierwsze – wynagrodzenie z tytułu nabycia akcji/udziałów własnych w celu umorzenia nie musi być rynkowe (pisałam o tym m.in. w artykule pt. Czy wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów musi być rynkowe),
  • Po drugie do wynagrodzenia z tytułu nabycia akcji/udziałów własnych w celu umorzenia nie stosuje się regulacji dotyczących cen transferowych. Organ zaakceptował w tym zakresie stanowisko podatnika, który wskazał, że operacja nabycia akcji/udziałów własnych w celu umorzenia może się dokonać wyłącznie pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nie ma zatem logicznie możliwości ustalenia poziomu wynagrodzenia, jakie w takim przypadku mogłyby ustalić pomiędzy sobą podmioty niepowiązane. Do wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia nie stosuje się przy tym regulacji dotyczący cen rynkowych, ponieważ wynagrodzenie w tytułu umorzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych nie jest równoważne z pojęciem ceny w oparciu o przepisy podatkowe.

Kończąc już tą przydługą analizę na razie jest tak, że jeśli Twoja spółka będzie chciała nabyć od wspólnika/akcjonariusza udziały/akcje własne w celu umorzenia za określonym wynagrodzeniem, to operacja taka nie powinna być objęta dokumentacją podatkową transakcji z podmiotami powiązanymi. Zobaczmy co przyniesie jednak w tym zakresie przyszłość……