Czy sporządzając dokumentację podatkową za rok 2016, jesteś automatycznie zobowiązany do jej sporządzenia za rok 2017 ?

Małgorzata Gach        23 lipca 2017        Komentarze (0)

Jak wszystkim wiadomo od 1 stycznia 2017 roku doszło do bardzo istotnej zmiany regulacji prawnych związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej.

Celem zmian miało być m.in. ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych generalnie do większych podmiotów, a zatem takich, których przychody lub koszty w poprzednim roku obrotowym wynosiły co najmniej 2.000.000 Euro.

Zaznaczyć jednak trzeba, że obecnie ustawy o podatkach dochodowych przewidują, zasadę zgodnie z którą:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości”.

Innymi słowy, jeśli za dany rok podatkowy byłeś zobowiązany do sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, ponieważ spełniłeś wymogi prawne tj. dotyczące w szczególności wartości przychodów lub kosztów oraz istotności transakcji – to będziesz zobowiązany do sporządzenia takiej dokumentacji także za rok kolejny, nawet wówczas jeśli już nie będziesz spełniał wymogów ustawowych.

W przepisach ustaw o podatkach dochodowych ustawodawca nie uregulował jednak sytuacji tych podmiotów, które na podstawie starych przepisów zobowiązane były do sporządzania dokumentacji podatkowej za rok 2016.

Pojawiło się w związku z tym pytaniem czy podmioty te powinny i za rok 2017 – niezależnie od spełniania wymogów wynikających z przepisów – taką dokumentację tworzyć.

Ministerstwo Finansów odniosło się do tego tematu udzielając odpowiedzi na interpretację poselską z dnia 21.04.2017 r. nr 11921. Wynika z niej, że:

„Podatnik, który sporządzał dokumentację za rok 2016 r., a który w nowym brzmieniu przepisów nie spełnia zarówno przesłanki wskazanej w art. 9a ust. 1 pkt 1 updop (jego przychody lub koszty   w rozumieniu przepisów o rachunkowości w 2016 r. nie przekroczyły równowartości 2 mln euro), jak i żadnej innej z przesłanek wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 updop, nie jest zobowiązany do jej sporządzenia za rok 2017”.

Mówiąc prosto – nawet jeśli za rok 2016 byłeś zobowiązany do tworzenia dokumentacji podatkowej na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, to – o ile nie będziesz spełniał nowych wymogów prawnych – nie będziesz zobowiązany do jej sporządzania za rok 2017.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: