Limit 50.000 Euro z VAT czy bez VAT

Małgorzata Gach        22 stycznia 2018        Komentarze (0)

Jak wynika z regulacji prawnych obowiązek tworzenia dokumentacji podatkowej powstaje w odniesieniu do podmiotów uzyskujących przychody/koszty na określonym poziomie oraz dokonujący transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Oczywiście nie chodzi tutaj o wszystkie możliwe transakcje lub inne zdarzenia z podmiotem/podmiotami powiązanymi ale o takie które spełniają kryterium istotności. Owo kryterium istotności rozpoczyna się od równowartości 50.000 Euro. Czy jednak ten limit 50.000 Euro liczy się z VAT czy też bez VAT. Innymi słowy czy ustalając wartość transakcji lub innego zdarzenia należy przyjąć kwotę netto czy też brutto.

[kliknij aby kontynuować…]

Życzenia Świąteczne

Małgorzata Gach        20 grudnia 2017        Komentarze (0)

Wszystkim czytelnikom moich blogów O cenach transferowych, Podatki w spółkach, Prawo dla księgowych (strasznie dużo tego :)) oraz miłośnikom prawa i podatków (wierzę, że tacy są) dziękuję za lekturę, uwagi, komentarze i wszelkie wyrazy sympatii, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018 życzę spełnienia wszelkich pragnień, stabilizacji oraz spokoju.

 

 

Pożyczka a ceny transferowe – czego dotyczą limity?

Małgorzata Gach        17 grudnia 2017        Komentarze (0)

Wiadomo, że podmioty powiązane mogą dokonywać pomiędzy sobą szeregu czynności, w ty m.in. udzielać pożyczek. Bezdyskusyjne jest, że wartość odsetek należnych pożyczkobiorcy w każdym przypadku, nie tylko przy transakcjach z podmiotami powiązanymi powinna mieć wartość rynkową.

Z drugiej strony zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązki dokumentacyjne dotyczą transakcji i innych zdarzeń spełniających kryterium istotnego wpływu na wysokość dochodu/straty podatnika. Ten istotny wpływ to z kolei magiczne 50.000 Euro i więcej (zależnie od przychodów). Więcej na ten temat w e-booku pt. Ceny transferowe Nowe regulacje od 2017 r.

Zatem jeśli zawierasz np. umowę pożyczki z Twoim podmiotem powiązanym to czy ważna będzie wartość kapitału pożyczki np. równowartość 200.000 Euro, czy też istotne będzie łączna wartość odsetek za korzystanie z pożyczonego kapitału.

Skoro przepis odnosi się do transakcji lub zdarzeń mających wpływ na wysokość dochodu/straty podatnika to na logikę limit powinien się odnosić generalnie do wartości odsetek (oprocentowania udzielonej pożyczki).

Kapitał pożyczki sam z siebie nie jest przecież ani kosztem, ani przychodem. Tylko odsetki od kapitału czy też inne należności bankowe (prowizja itp.) mają realny wpływ na kształtowanie się dochodu lub straty podatnika. Odpowiednio wysokie wartości odsetek do zapłaty zwiększą koszty pożyczkobiorcy, a jednocześnie będą stanowić przychody pożyczkodawcy.

Trzeba jednak zauważyć, że wyraźnej, przesądzającej wszelkie wątpliwości regulacji w tych zakresach nie ma. Natomiast jeszcze pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów tematem zbliżonym zajmował się WSA w Warszawie. W orzeczeniu już prawomocnym z dnia 5.04.2017 r. sygn.. III SA/Wa 1142/16 Sąd ten wskazał,  że:

„Sąd stwierdza, że organ zajął prawidłowe stanowisko przyjmując, że ustalając wartość spornej transakcji, a więc umowy pożyczki zawartej pomiędzy podmiotami, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p., w kontekście treści art. 9a ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.p., należy wziąć pod uwagę łączną kwotę odsetek i kapitału udzielonej pożyczki. (…)

„Wynagrodzeniem za udzielenie pożyczki są co do zasady odsetki. Zauważenia jednak wymaga, że w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p., ustawodawca odwołał się do “łącznej kwoty (lub jej równowartość) wynikającej z umowy lub rzeczywiście zapłaconej w roku podatkowym łącznej kwoty wymagalnych w roku podatkowym świadczeń”, nie chodzi więc w tym przepisie o samo wynagrodzenie”.

Zatem nie można wykluczyć przyjęcia przez organy podatkowe, że nie chodzi tutaj bynajmniej tylko o wartość odsetek lecz także o wartość kapitału pożyczki.

To już nieco mogłoby skomplikować Twoją sytuację o ile korzystasz lub udzieliłeś podmiotowi powiązanemu pożyczki o wartości wyższej niż limity z ustawy.

 

Spółki i podatki – ulubione blogi na LexMonitor

Małgorzata Gach        13 listopada 2017        2 komentarze

Podatki i spółki to to co w prawie lubię najbardziej. Nie da się jednak niestety 🙁 wszystkiego w tych dziedzinach wiedzieć.

I wtedy z pomocą przychodzą blogi prawne i podatkowe, w szczególne te, które wchodzą w skład LexMonitora oraz TaxMonitora. Pisane w specyficzny sposób, a zatem luźniej, prościej (to komplement) i ciekawiej niż wszystkie inne :).

Co do tematu spółek polecam w szczególności blog Zbigniewa Korsaka dotyczący spółki komandytowej Spółka komandytowa Blog o tym, jak założyć, prowadzić i rozwijać spółkę komandytową”.

Nie mogę także pominąć bloga “Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.” Joanny Mizińskiej i to nie tylko z tej przyczyny, że to jeden z blogów kancelaryjnych, ale przede wszystkim ze względu na bardzo wysoki poziom merytoryczny.

Co do podatków za wzorcowy uważam blog Moniki Markisz pt. Podatki dla prawnika, jako źródło wsparcia merytorycznego zarówno dla prawników, jak i zwykłych podatników. W innych sprawach wsparciem służą także i inni autorzy blogów.

Zatem niezależnie od tego czy jesteś prawnikiem czy prowadzisz działalność gospodarczą a może dopiero przymierzasz się do tego, żeby ją prowadzić – odwiedzaj często LexMonitor oraz TaxMonitor. Bo warto 🙂

 

Sumowanie wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – jak powinno wyglądać?

Małgorzata Gach        17 października 2017        2 komentarze

Temat sumowania wartości transakcji lub innych zdarzeń jest tematem bardzo istotnym, warunkuje bowiem to kto i w jakich warunkach powinien tworzyć dokumentację podatkową. O temacie tym pisałam m.in. w artykule pt. Jak liczyć 50.000 EURO? Transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju.

Sumowanie wartości transakcji – jaki problem

Jednym z wielu problemów, jeśli chodzi o sumowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest to jak interpretować sformułowanie “transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju”.

Jest to o tyle istotne, że jeśli wartość tych “transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju” z podmiotami powiązanymi przekroczy progi ustawowe, w tym najniższy na poziomie 50.000 Euro – to nic nie uchroni Cię przed obowiązkiem sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Problem dotyczy konkretniej tego czy pojęcie “jednego rodzaju” należy odnosić tylko do “zdarzeń jednego rodzaju” czy też także do “transakcji”. Możliwe jest bowiem i takie stanowisko – oparte na literalnym brzmieniu przepisu – że tylko w przypadku “innych zdarzeń” należy je grupować wg zasady “jednego rodzaju”, zaś w przypadku “transakcji” ważna jest ich łączna wartość bez wcześniejszego grupowania na rodzaje i ustalania wartości oddzielnie dla każdego rodzaju transakcji.

Taka interpretacja prowadzić może do objęcia obowiązkiem tworzenia dokumentacji podatkowej większej ilości transakcji, skoro liczy się ich wartość ogólna a nie wartość transakcji grupowanych wg określonego rodzaju.

Sumowanie wartości transakcji – obecne stanowisko Ministerstwa Finansów

W odpowiedzi na zapytanie jednego z senatorów (pismo z dnia 1 września 2017 r., znak: DD5.054.14.2017) Ministerstwo Finansów wskazało, że “transakcje” z podmiotami powiązanymi należy grupować wg jednego rodzaju, a dopiero następnie łączną wartość transakcji jednego rodzaju odnosić do progów istotności – pierwszy z nich to owe 50.000 Euro.

Generalnie takie stanowisko Ministerstwa zdaje się odpowiadać racjonalnej zasadzie, że dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi – w zakresie transakcji – powinna być sporządzana tylko dla transakcji istotnych a nie dla wszystkich transakcji – szczególnie jeśli ich wartość jest znikoma. Inaczej doszłoby do kuriozum i tworzenia dokumentacji podatkowej praktycznie pod każdą “transakcję” i pod “inne zdarzenia” ale tylko te “inne zdarzenia” byłyby interpretowane przez pryzmat “jednego rodzaju”.

Zatem zastanawiając się nad obowiązkiem dokumentacyjnym powinieneś sumować odrębnie wartość i “transakcji”, i “innych zdarzeń” – uwzględniając jednak to aby w pierwszym i w drugim przypadku były one “jednego rodzaju”.

Zapraszam przy tym do lektury mojego e-booka pt. CENY TRANSFEROWE! Nowe regulacje od 2017 gdzie podano m.in. pozostałe progi istotności.