Limit 50.000 EURO z VAT czy bez VAT

Jak wynika z regulacji prawnych obowiązek tworzenia dokumentacji podatkowej powstaje w odniesieniu do podmiotów uzyskujących przychody/koszty na określonym poziomie oraz dokonujący transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Oczywiście nie chodzi tutaj o wszystkie możliwe transakcje lub inne zdarzenia z podmiotem/podmiotami powiązanymi ale o takie które spełniają kryterium istotności. Owo kryterium istotności rozpoczyna się od równowartości 50.000 Euro. Czy jednak ten limit 50.000 EURO z VAT czy bez VAT. Innymi słowy czy ustalając wartość transakcji lub innego zdarzenia należy przyjąć kwotę netto czy też brutto.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Dokumentacja podatkowa, Informacje ogólne, | Data: . Tagi: , , , , , , ,
limit 50.000 EURO z VAT czy bez VAT

Limit 50.000 EURO z VAT czy bez VAT – jak brzmi przepis

Z przepisów ustaw o podatkach dochodowych wynika, że:

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: (…).

Przepis ten nie określa zatem wprost czy chodzi tu o kwotę netto czy o kwotę brutto. Trzeba jednak wskazać, że posłużenie się określeniem „wartość przekracza” wskazuje raczej na zasadność przyjęcia, że chodzi o wartości brutto.

W konsekwencji oceniając transakcję lub inne zdarzenie poprzez kryterium istotności powinieneś przy tych wszystkich obliczeniach uwzględniać całą wartość, tj. łącznie z podatkiem VAT. Oczywiście można mieć wątpliwości co do takiego rozwiązania, bo podatek VAT podlega rozliczeniu i rządzi się zupełnie innymi zasadami, tym niemniej brak jest w moim przekonaniu uzasadnienia – wynikającego wprost z przepisów – po temu abyś mógł przyjmować do rozliczeń tylko wartości netto.

Co wynika z interpretacji podatkowych?

Temat limitu 50.000 EURO z VAT lub bez VAT był ostatnio analizowany przez Dyrektora KIS w interpretacji z dnia 29.11.2017 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4011.228.2017.1.NL.

W interpretacji tej organ stwierdził, że:

Zatem odnosząc się do kwestii dotyczącej wskazania czy progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w przepisach art. 25a ust. 1d pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszą się do wartości netto, czy brutto, należy wskazać, że wbrew stanowisku Wnioskodawcy w treści wskazanych regulacji prawnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujących obowiązki dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej mimo jej umieszczenia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 25a ust. 1 tej ustawy odsyła do ustalania wysokości przychodów lub kosztów na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Dlatego też zamieszczenie wskazanych regulacji w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przesłanki do jej ustalenia bez podatku od towarów i usług, tj. w wartości netto.

Zatem jeśli będziesz zawierał transakcje lub wystąpią inne zdarzenia i będą one obejmowały podatek VAT to i kwota tego podatku VAT będzie musiała zostać uwzględniona przy ustalaniu istotności transakcji lub innych zdarzeń.

Analogiczne stanowisko zostało także zajęte w interpretacji z dnia 11 grudnia 2017 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.449.2017.1.APO.


Czytaj też artykuły: 2.000.000 Euro przychodów lub kosztów – kilka wątpliwościJak liczyć 50.000 EURO? Transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju


 

Polecane wpisy

Zostaw swój e-mail, aby być ze mną na bieżąco.