Projektowane zmiany do cen transferowych

Informacyjnie – szykują się kolejne zmiany w zakresie cen transferowych. Chodzi o projekt ustaw o zmianie ustaw o podatkach dochodowych z dnia 15 lipca 2018 r. Projektowane zmiany do cen transferowych odnoszą się do szeregu kwestii. O kilku, parę słów w dzisiejszym wpisie.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Dokumentacja podatkowa, Podmioty powiązane, Zmiany w cenach transferowych, | Data: . Tagi: , , , , , , ,
zmiany do cen transferowych

Uporządkowanie przepisów

Na pierwszy rzut oka zmiana w przepisach dotyczących cen transferowych poza zmianami merytorycznymi zmierza chyba także do pewnego uporządkowania materii. Chodzi tu w szczególności o wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych odrębnego rozdziału pt. „Ceny transferowe”.

W rozdziale tym pojawia się kilka definicji legalnych, w tym pojęcia: „cena transferowa”, „podmiotu niepowiązanego”, „podmiotu powiązanego” czy „transakcji kontrolowanej”. Można tutaj także znaleźć np. wyjaśnienie co rozumie się przez „wywieranie znaczącego wpływu”.

Limity zależne od rodzaju i wartości transakcji

Niewątpliwą nowością jest wprowadzenie zasady, że dokumentacja podatkowa tworzona będzie dla transakcji kontrolowanych, których wartość netto będzie przekraczała określone w ustawie limity zależnie od rodzaju transakcji. Np. dla środków trwałych (zakup, sprzedaż) próg wartościowy został ustalony na 10.000.000 zł., natomiast dla usług (zakup, sprzedaż) na kwotę 2.000.000 zł.  W przypadku poręczeń czy gwarancji (otrzymanie/udzielenie) ważna będzie kwota 10.000.000 zł. odnoszona do sumy gwarancyjnej. Analogiczna wartość będzie istotna także dla finansowania dłużnego – gdzie podstawą do ustalenia obowiązku będzie wartość finansowania.  Jak z tego wynika istotna ma być zatem wartość i rodzaj  transakcji a nie wielkość podatnika, co stanowi całkowitą zmianę dotychczasowej optyki.

Ceny rynkowe

Ustawa wprowadza także zasadę, że ceny transferowe będą mogły zostać ustalone z zastosowaniem nie tylko metod dotychczasowych tj. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, metody ceny odprzedaży,  metody koszt plus, marży transakcyjnej netto czy podziału zysku lecz także i innych metod, w tym technik wyceny.

Zgodnie z ustawą zastosowanie znajdować ma metoda wyceny najbardziej odpowiednia w danych okolicznościach przy uwzględnieniu warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępności informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficznych kryteriów jej stosowania.

Terminy

Projekt ustawy zakłada wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Wejście w życie projektowanych zmian do cen transferowych  

Ustawa przewiduje, że zmienione zapisy znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. Jednakże podatnicy mogą stosować wybrane przepisy do dochodów uzyskanych już w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. Dotyczy to m.in. przepisów wprowadzających nowe definicje czy np. nowe progi dokumentacyjne, o czym była mowa powyżej.

Jeśli zatem ustawa zostałaby uchwalona w tej postaci, dokumentacja transakcji  z podmiotami powiązanymi za rok bieżący tj. 2018 r w znacznej mierze mogłaby być sporządzana w oparciu o projektowane zmiany do cen transferowych.

Czas pokaże jak będzie.

Zobacz projekt ustaw o zmianie ustaw o podatkach dochodowych z dnia 15 lipca 2018 r.

Polecane wpisy

Zostaw swój e-mail, aby być ze mną na bieżąco.