Interpretacja ogólna w zakresie cen transferowych Ministerstwa Finansów

W dniu 24 stycznia br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą niektórych zagadnień dotyczących cen transferowych (sygn. DCT.8201.1.2018). Interpretacja ogólna w zakresie cen transferowych – jakie są najważniejsze kwestie jakie wynikają z tej interpretacji?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Dokumentacja podatkowa, Informacje ogólne, | Data: . Tagi: , , , , ,
interpretacja ogólna w zakresie cen transferowych

Sumowanie transakcji jednego rodzaju zawieranych z podmiotem lub podmiotami powiązanymi

Dla ustalenia progu istotności (dla obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej) powinieneś sumować transakcje jednego rodzaju zawierane z podmiotem lub podmiotami powiązanymi.

To samo dotyczy sumowania innych zdarzeń jednego rodzaju, które także należy sumować.

Dokumentacja podatkowa jest przy tym tworzona do transakcji, nie do podmiotów powiązanych. Podatnik pozostający z kontaktach z podmiotem lub podmiotami powiązanymi nie ma obowiązku zliczania różnych rodzajów transakcji lub różnych rodzajów innych zdarzeń. Ma zliczać transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju.

Zliczanie wszystkich transakcji jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju

Dla ustalenia czy powinieneś tworzyć dokumentację podatkową – powinieneś zliczać wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju jakie zawierasz ze wszystkimi swoimi podmiotami powiązanymi, a nie z pojedynczym podmiotem powiązanym.

Powyższe rozumienie wynika z brzmienia art. 25a ust. 1d updof oraz art. 9a ust. 1d updop, które w żadnym miejscu nie określają, że próg dokumentacyjny powinien być liczony osobno dla każdego podmiotu powiązanego.

Tylko działania/zdarzenia, które zachodzą pomiędzy podmiotami powiązanymi

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej zarówno w zakresie transakcji jak i innych zdarzeń dotyczy tylko takich działań/zdarzeń, które zachodzą pomiędzy podmiotami powiązanymi. Osobne przepisy dotyczą transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

Określanie jednego rodzaju transakcji lub jednego rodzaju innych zdarzeń

Jednocześnie z interpretacji ogólnej w zakresie cen transferowych wynika, że to obowiązkiem podatnika jest określanie jednego rodzaju transakcji lub jednego rodzaju innych zdarzeń.

Ów „jeden rodzaj transakcji lub innych zdarzeń” interpretacja Ministra nakazuje interpretować w taki sposób, że:

Jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.), są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia). Niedopuszczalne jest bowiem sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a updof oraz art. 9a updop.

Podsumowanie – interpretacja ogólna w zakresie cen transferowych

Wydaje się, że najwięcej problemów może sprawiać ostatnia ww. kwestia, a mianowicie tego, które z transakcji lub innych zdarzeń należy kwalifikować jako „jednego rodzaju”.

Z całą pewnością temat ten będzie nie jeden raz jeszcze przedmiotem interpretacji i wątpliwości.

Póki co część z innych wątpliwości wyjaśnia ww. interpretacja ogólna w zakresie cen transferowych.


Z pełną treścią tej interpretacji ogólnej w zakresie cen transferowych możesz się zapoznać TUTAJ.


 

Polecane wpisy