Co z powiązaniami kapitałowymi po 1 stycznia 2017 r.? Nowa wielkość udziału w kapitale

Małgorzata Gach        09 listopada 2016        Komentarze (0)

Dla niewtajemniczonych – powiem tyle, że od 1 stycznia 2017 r. w cenach transferowych dużo się zmieni. Chodzi  o powiązania kapitałowe. Wynika to głównie z istotnej nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych.

Gdyby ktoś chciał do nich sięgnąć to wynikają one z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1932).

O ile w poprzednim wpisie była mowa o tym, że powiązanie kapitałowe tworzy się już przy bezpośrednim lub pośrednim udziale w kapitale ponad 5%, to zmiana przepisów powoduje tutaj istotną zmianę.

Od 1 stycznia 2017 r. będzie to bezpośredni lub pośredni udział w kapitale nie mniejszy niż 25%.

Zatem tak jak do tej pory nie będzie istotny udział w głosach WZA czy zgromadzeniu wspólników a udział w kapitale – tyle że wyższy niż do tej pory.

Niektórzy uznają, że podwyższenie tych procentów nie nastąpiło bynajmniej bez przyczyny i wiążą to ze zmianami w zakresie CFC czyli zagranicznych spółek kontrolowanych. O tym może kiedyś przy okazji.

Nadal natomiast po dniu 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywała dotychczasowa zasada obliczania udziału pośredniego.

Zasada ta wskazuje, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Przykład 1:

jeśli spółka A posiada udział w kapitale zakładowym spółki B na poziomie 27%, zaś B udział w C na poziomie 60% – to A ma pośrednio 27% udział w kapitale zakładowym C, czyli i obecnie i po 1.01.2017 r. A i C będą podmiotami powiązanymi kapitałowo.

Przykład 2:

jeśli spółka A ma udział w kapitale zakładowym spółki B na poziomie 6%, zaś B udział w C na poziomie 60% – to A nie ma po dniu 1.01.2017 r. udziału w kapitale zakładowym C, który by się wiązał z powstaniem powiązania kapitałowego istotnego dla cen transferowych. Zatem w tym przypadku dokumentacja może dotyczyć jedynie umów zawieranych przez podmiot B i C (oczywiście spełniających dalsze wymogi, o których będzie jeszcze mowa).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: